V sesja Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego będą obradować już po raz piąty w tej kadencji. Najbliższa sesja organu stanowiącego odbędzie się 28 marca br. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej starostwa.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2018 roku.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2018.
 7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2018 roku.
 9. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2018. 
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.