Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA KONINA z dnia 1 czerwca 2021 roku O ZASADACH ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Prezydent Miasta Konina co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta Konina raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta Konina i Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.
  3. Rada Miasta Konina rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miasta Konina w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina w dniu 30 czerwca 2021 r. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie miasta mieszkańcy miasta mogą zabierać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Konina pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zostanie zwołana sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta Konina zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca miasta Konina zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji do Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, Biuro Rady Miasta.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29 czerwca 2021 roku.

Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.konin.pl.

Informacja zostanie także ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konin.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński