Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Konin znalazł się na dziesiątym miejscu Ogólnopolskiego Rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans”, którego wyniki ogłoszono we wtorek (9 czerwca) w Lublinie podczas Ogólnopolskiej konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI.

Ranking opracował Evidence Institut z Warszawy, który od lat zajmuje się badaniami w obszarze oświaty, a nagrodę podczas konferencji odebrał Witold Nowak, zastępca prezydenta ds. społecznych.

– W Polsce jest 66 miast na prawach powiatu i cieszę się, że po raz pierwszy ktoś z zewnątrz docenił nasze starania na rzecz wzmacniania konińskiej oświaty – mówi Witold Nowak.

Opracowany przez warszawski instytut ranking ma trzy składowe. Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Im niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą składową są wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym samym egzaminie. Im wyższe są wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną. Im większy, tym wyższa pozycja w rankingu. Szacując każdą składową rankingu, badacze odnieśli dane do dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS) oraz wskaźnika udziału bezrobotnych (udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wieku produkcyjnym – dane GUS o bezrobociu rejestrowanym). W ten sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną mogą porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji.

W analizie wykorzystano dane za ostatnie cztery lata (najnowsze dostępne dane). Końcowa pozycja w rankingu została obliczona jako średnia trzech składowych. Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking podzielono na 5 kategorii. Konin oceniano w porównaniu z 65 innymi miastami na prawach powiatu.