Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

19 listopada 2021 roku w miejskim ratuszu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie uroczyście obchodzili Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale także asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pozostałych pracowników ośrodka oraz wszystkich pracowników służb społecznych.

Polityka społeczna to obszar szczególny. Praca socjalna nie tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin, ale jednocześnie wpływa na ograniczanie problemów społeczności lokalnych. Od pracowników, szczególnie od pracowników socjalnych, ich kwalifikacji, zaangażowania, stosunku do drugiego człowieka zależy los wielu osób i ich rodzin.

Nasi pracownicy to specjaliści, którzy posiadają wszechstronną wiedzę: z zakresu pracy socjalnej, socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa, administracji, księgowości, informatyki, często muszą być również terapeutami. Na co dzień spotykają się, bowiem z wieloma problemami ludzkimi: ubóstwem, chorobami, niepełnosprawnością, przemocą, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnieniami, bezdomnością.

Praca z ludźmi wymaga wielu predyspozycji, dlatego też w ośrodku pracują ludzie nieprzypadkowi, ludzie wzbudzający zaufanie, empatyczni, komunikatywni, życzliwi, otwarci i wrażliwi na potrzeby ludzkie.

Z okazji święta 16 pracowników otrzymało nagrody od Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego. Prezydent oraz obecny na uroczystości zastępca ds. społecznych  Witold Nowak wręczyli je wyróżnionym osobom.

Prezydent Piotr Korytkowski podziękował wszystkim pracownikom za ich codzienną pracę, która zauważalna jest przez mieszkańców miasta, ale -  jak zaakcentował -  doceniana jest także w magistracie. Zastępca prezydenta Witold Nowak podkreślił, że doświadczył osobiście ze strony pracowników dowodów ich kompetencji i zaangażowania w wykonywaną pracę.

Dyrektor ośrodka Małgorzata Rychlińska podziękowała wszystkim pracownikom za ich codzienny trud, za wspaniałą pracę, za odpowiedzialność, za wrażliwość na krzywdę i ludzką słabość.

Życzyła wszystkim tym, którzy angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi, ale przede wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie zdrowia, siły, motywacji do codziennej pracy, energii, entuzjazmu i wytrwałości w podejmowaniu zawodowych wyzwań, satysfakcji, serdeczności i ciepła docierających zewsząd!

Podkreśliła, że w tej pracy ważne jest także dobre i ciepłe otoczenie oraz zrozumienie dla podejmowanych działań. Podziękowała Prezydentom Miasta Konina, radnym Rady Miasta, pracownikom Urzędu Miejskiego z różnych wydziałów, organizacjom, instytucjom i mediom, z którymi na co dzień współpracuje za przychylność i zrozumienie.

Ze względów bezpieczeństwa uroczystość odbyła się w mniejszym niż dotychczas gronie.