Zespół Doradców Gospodarczych TOR SP. z o.o. 23 i 24 maja 2022 r. przeprowadził warsztaty diagnostyczne w ramach procesu tworzenia Planu Smart City - Konin. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konińskich organizacji pozarządowych, szkół, firm, radni, urzędnicy oraz zastępcy prezydenta Konina Witold Nowak oraz Paweł Adamów.

Dokument będzie opierał się na naszej Strategii Rozwoju Miasta Konina, a w sposób szczególny dotykać będzie 3 obszarów:  
1. Partycypacja społeczna i zintegrowane zarzadzanie miastem (Smart People & Governance)
2. Zielona i innowacyjna gospodarka oraz transport (Smart Economy & Mobility)
3. Infrastruktura i środowisko (Smart Living, Environment & Infrastructure)

 Dlatego w ramach warsztatów dyskusja toczyła się w wokół tematów:

- Jak wykorzystywać dane w inteligentnym mieście?

- Jak powinna wyglądać inteligentna mobilność w Koninie?

- Jakie technologie powinien wdrażań Konin w służbie jakości życia i środowiska?

Wypracowane wnioski oraz propozycja konkretnych rozwiązań znajdą się w dokumencie oraz katalogu projektów, który powstanie do końca 2022 roku.

 Celem opracowania dokumentu jest wskazanie rozwiązań dla Miasta Konina służących rozwijaniu go zgodnie z ideą inteligentnego miasta, dzięki którym będzie ono przestrzenią przyjazną do życia, za którą współodpowiedzialność ponosić będą także aktywni w zarządzaniu i współdecydowaniu o jego rozwoju Mieszkańcy. Opracowanie „Planu Smart City – Konin” ma wskazywać wartości miasta inteligentnego, przewodnich zasad – wspólnych wartości, zrozumiałych dla wszystkich interesariuszy, na których opierać będzie się wizja miasta jako miasta inteligentnego, a w szerszej perspektywie również transformacja miasta w smart city, zarządzanie miastem oraz podejmowanie decyzji. Plan Smart City - Konin realizowany jest w ramach projektu "Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa".