Dwie konińskie inwestycje z dofinansowaniem w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dziś (30 maja) premier ogłosił wyniki naboru.

Konin otrzyma wsparcie na dwa spośród trzech złożonych wniosków. To 4,75 miliona złotych na „Budowę tunelu pod torami linii kolejowej nr 3 w ciągu ul. Okólnej w Koninie”, a także 19 milionów na „Przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką”. W obu przypadkach dofinansowanie wynosi 95%. Trzeci wniosek - „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” na kwotę 48.877.500 złotych nie znalazł się na liście do dofinansowania.

Budowa tunelu w ciągu ul. Okólnej ma zapewnić bezpieczne połączenie osiedli rozdzielonych zmodernizowaną linią kolejową. W związku z przebudową linii E-20 i budową układu drogowego w tej części nowego Konina, zlikwidowany został dawny przejazd łączący V Osiedle z Niesłuszem. Ruch pieszych został przekierowany na nowy wiadukt. Takie rozwiązanie jednak nie usatysfakcjonowało mieszkańców, którzy domagali się kładki. Idąc za ich głosem, w sprawie sfinansowania budowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych na Okólnej interweniował u ministra infrastruktury i prezesa PKP prezydent Piotr Korytkowski. Władze miasta nie uzyskały stamtąd finansowego wsparcia. Szansa na realizację tych planów przyszła ze strony rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Podziemne przejście pieszo-rowerowe, które planuje wybudować Miasto, ma być przystosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz  ze szczególnymi potrzebami. Wartość inwestycji wynosi 5 milionów.

W przypadku prac przy przebudowie ul. Jana Pawła II - drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu – Miasto planuje m.in. przebudowę ulicy od skrzyżowania (ronda św. Wojciecha) z ul. ks. J. Popiełuszki do mostu nad kanałem Warta-Gopło, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych, budowę chodnika. Przewiduje się również uporządkowanie spływu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego.

Do wielkopolskich samorządów z drugiego naboru programu trafią środki w wysokości 2.777.431.627 złotych. - W skali całego kraju 98% samorządów złożyło wnioski. Każdy z tych samorządów, który zgłosił ten wniosek, przynajmniej na jeden wniosek będzie mógł otrzymać środki. Nie będzie samorządu, który aplikował i nie dostał dofinansowania. To świadczy o skali zainteresowania i potrzeb, jakie samorządy posiadają w sferze inwestycji – informuje wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.